Predpisy

Predpisy SPZ na stiahnutie:

Stanovy SPZ OkO Nitra schválené Snemom dňa 29.04.2017

Stanovy SPZ platné od 01.06.2016

Stanovy SPZ platné od 16.06.2012

Organizačný a rokovací poriadok SPZ platný od 13.12.2012

Disciplinárny poriadok SPZ platný od 01.06.2016

Disciplinárny poriadok SPZ platný od 13.12.2012

Smernica SPZ o udeľovaní vyznamenaní

Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPZ platná od 13.12.2012

Metodické pokyny pre vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov v SPZ platné od 13.12.2012

Návod na činnosť Krúžku mladých priateľov poľovníctva v priebehu celého roka