Členstvo a poistenie

Žiadateľa o členstvo v Slovenskom poľovníckom zväze, okresnej organizácii Nitra prijíma za člena Predstavenstvo OkO SPZ Nitra na základe jeho písomnej žiadosti a úhrady členského príspevku, ktorého súčasťou je aj:

 1. poistenie zodpovednosti člena SPZ pri výkone práva poľovníctva vo výške 4,- € / rok vyplývajúce z § 52 zák. 274/2009 Z.z. (Osoba, ktorej má byť v Slovenskej republike vydaný poľovný lístok vrátane cudzinca, musí byť poistená proti škodám spôsobeným pri výkone práva poľovníctva ublížením na zdraví, alebo usmrtením iných osôb, s limitom poistného plnenia najmenej vo výške 150 000,- € a za škodu na veciach najmenej na sumu 3 000,- €
  za jednu poistnú udalosť. Poistné podmienky, ktoré bližšie upravia rozsah tohto poistenie, nesmú obsahovať výhradu, že poistná ochrana sa neposkytuje pri nedbanlivosti poisteného.)
 2. úrazové poistenie člena SPZ vo výške 1,10 € s poistným krytím:
  – trvalé následky do sumy 3 320,- €
  – smrť úrazom do sumy 3 320,- €
  – denné odškodné počas doby nevyhnutného liečenia úrazu 6,80 €.
  (V prípade vzniknutého úrazu musí byť účastník  ošetrovaný minimálne
  14 dní, aby mu vznikol nárok na poistené plnenie. Pri dodržaní doby ošetrovania, poškodený účastník dostane poistné plnenie od dátumu vzniku úrazu.)

Podrobnejšie informácie  poistení nájdete na stránke SPZ v časti POISTENIE: 
https://polovnictvo.sk/poistenie/poistenie-spz


Náležitosti potrebné k prijatiu za člena / predĺženiu členstva v SPZ OkO Nitra:

 • občiansky preukaz,
 • pri prvom prijímaní za člena tlačivo Žiadosť o vydanie/predĺženie členstva SPZ OkO Nitra,
 • súhlas dotknutej osoby, ktorý je k dispozícii v kancelárii SPZ OkO Nitra,
 • uhradený členský príspevok, ktorý môže žiadateľ vyplatiť:
  – poštovou poukážkou, ktorá je k dispozícii v kancelárii SPZ OkO Nitra,
  – bankovým prevodom na účet SPZ OkO Nitra vedený vo VÚB – IBAN:
  SK87 0200 0000 0023 1278 3058 !POZOR pri platbe bankovým prevodom je potrebné do správy pre prijímateľa uviesť priezvisko a meno žiadateľa a potvrdenie o úhrade vytlačiť a doložiť k žiadosti o vydanie/ predĺženie členstva!
 • pri prvom prijímaní za člena 1 ks fotografie o rozmere 3 x 3,5 cm

Poplatky za členstvo v SPZ OkO Nitra od 2022:

 

Prílohy: